ALGEMENE VOORWAARDEN IMPULZZ ESS B.V.

Gevestigd aan de Goudwerf 16, 6641 TG Beuningen, Nederland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82861781

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Impulzz Ess BV: Afnemer: Overeenkomst:

Werkzaamheden:

Producten: Order: Partijen:

de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

de natuurlijke of rechtspersoon die Producten van Impulzz Ess BV afneemt, gebruik maakt van de diensten van Impulzz Ess BV of opdracht geeft tot het verrichten van Werkzaamheden.

de koopovereenkomst die tussen Impulzz Ess BV en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Impulzz Ess BV uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

alle zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
het plaatsen van een bestelling tot levering van Producten.
Impulzz Ess BV en de Afnemer gezamenlijk, en ieder afzonderlijk “Partij”.

Laatst gewijzigd op: 12 december 2022 Pag. 1 / 7

2. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, diensten en leveringen van

  Impulzz Ess BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is

  uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

 2. Eventuele voorwaarden van de Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze

  voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Impulzz Ess BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Afnemer of derden geldt slechts voor de desbetreffende Overeenkomst.

 3. Wanneer door Impulzz Ess BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Afnemer kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Impulzz Ess BV onderhavige voorwaarden soepel toepast.

 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Impulzz Ess BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Afnemer een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid.

 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Impulzz Ess BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Impulzz Ess BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

 6. De Afnemer kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Impulzz Ess BV dezelfde algemene voorwaarden bij een eerder tussen partijen gesloten Overeenkomst aan de Afnemer ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Afnemer en Impulzz Ess BV gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Impulzz Ess BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders

  wordt aangegeven.

 2. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Impulzz Ess BV opgegeven maten, eisen,

  specificaties en andere gegevens waarop Impulzz Ess BV haar aanbieding baseert.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Impulzz Ess BV niet tot het leveren van een gedeelte van de Producten tegen een

  overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

 4. De omvang van de Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte gegeven omschrijving van de levering.

  Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Impulzz Ess BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,

  alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder het maken van niet vooraf

  overeengekomen (configuratie)tekeningen en -berekeningen.

 6. Prijzen, tarieven en (op)levertermijnen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door de Afnemer verstrekte gegevens c.q. ten

  tijde van de offerte geldende kostprijzen van te leveren Producten. Mochten deze gegevens c.q. kostprijzen naderhand

  gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de geoffreerde prijzen, tarieven en (op)levertermijnen.

 7. Impulzz Ess BV aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de Afnemer

  en/of derden uitgewerkte berekeningen, schema’s of tekeningen, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van

  afmetingen, maten en materialen, tenzij Impulzz Ess BV dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de Afnemer heeft bevestigd.

 8. Impulzz Ess BV heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de Afnemer in rekening te

  brengen, mits Impulzz Ess BV de Afnemer vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Laatst gewijzigd op: 12 december 2022 Pag. 2 / 7

9. Impulzz Ess BV kan niet aan haar offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Impulzz Ess BV eerst dan tot stand nadat Impulzz Ess BV een

  Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist

  en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

 2. Indien de Order – in afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald – wordt geplaatst via de online webshop van Impulzz

  Ess BV, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Afnemer alle stappen van het online bestelproces heeft

  doorlopen en de eventuele vooruitbetaling heeft voldaan. Impulzz Ess BV zal de Order vervolgens aan de Afnemer bevestigen.

 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Impulzz Ess BV slechts, indien deze door

  Impulzz Ess BV schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van Producten aan een door de Afnemer opgegeven adres. Tenzij Partijen

  uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn eventuele kosten voor transport en verzekering van de te leveren

  Producten voor rekening van de Afnemer. Afnemer draagt het risico met betrekking tot verzending van de Producten.

 2. De Afnemer dient er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en

  berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten.

 3. Indien Impulzz Ess BV gegevens behoeft van de Afnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de

  levertijd aan nadat de Afnemer alle benodigde gegevens aan Impulzz Ess BV ter beschikking heeft gesteld.

 4. Indien Impulzz Ess BV een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts

  indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Impulzz Ess BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Impulzz Ess BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 5. Impulzz Ess BV heeft het recht de Order in gedeelten te leveren en elke levering als een afzonderlijk transactie te beschouwen en te factureren.

 6. Indien de Producten worden verzonden, dan gaat het risico betreffende de Producten over op de Afnemer op het moment dat de Producten het magazijn hebben verlaten.

 7. De Afnemer is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

 8. Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Afnemer te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Afnemer, behoudt Impulzz Ess BV zicht het recht voor die zaken voor rekening en risico van de Afnemer op te (doen) slaan. Na opslag geldt een termijn van één (1) maand waarbinnen Impulzz Ess BV de Afnemer in staat zal stellen de Producten alsnog af te (doen) halen. Een en ander, tenzij Impulzz Ess BV uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

 9. Indien de Afnemer ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Impulzz Ess BV het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Impulzz Ess BV is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere Overeenkomsten te gebruiken.

 10. Het voorafgaande laat de verplichting van de Afnemer de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

 11. Impulzz Ess BV is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Afnemer – vooruitbetaling of zekerheid van de Afnemer te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

 12. Impulzz Ess BV behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de Overeenkomst voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Laatst gewijzigd op: 12 december 2022 Pag. 3 / 7

Artikel 6. Prijswijzigingen

 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is

  Impulzz Ess BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Impulzz Ess BV is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Impulzz Ess BV redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Impulzz Ess BV kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn. Hetzelfde geldt voor eventueel na de totstandkoming van de Overeenkomst door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten of andere lasten, alsmede eventuele wijzigingen die door toeleveranciers worden aangebracht in de toeleveringsprijzen.

 2. Indien de Impulzz Ess BV van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal Impulzz Ess BV de Afnemer hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Facturatie en betaling

 1. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt na ontvangst van een factuur, zal Impulzz Ess BV de factuur aan Afnemer

  toezenden. Impulzz Ess BV heeft het recht om facturen digitaal te versturen.

 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere

  betaaltermijn staat vermeld, op een door Impulzz Ess BV aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.

 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat

  nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

 4. De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand,

  tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Impulzz Ess BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Afnemer. In dat geval is de Afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Indien de werkelijk door Impulzz Ess BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

 5. Indien de Afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Impulzz Ess BV bevoegd de nakoming van de jegens de Afnemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van Werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Impulzz Ess BV het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.

 6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Afnemer zijn de vorderingen van Impulzz Ess BV en de verplichtingen van de Afnemer jegens Impulzz Ess BV onmiddellijk opeisbaar.

 7. Indien met Afnemer meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Impulzz Ess BV gesloten Overeenkomst.

 8. Indien de Afnemer, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Impulzz Ess BV heeft, dan ziet de Afnemer af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Impulzz Ess BV geleverde en te leveren Producten blijven eigendom van Impulzz Ess BV tot op het moment dat de

  Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Impulzz Ess BV uit hoofde van enige met Impulzz Ess BV gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.

 2. Een Afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Impulzz Ess BV mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 3. Indien de Afnemer (mede) uit door Impulzz Ess BV geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Afnemer die zaak slechts voor Impulzz Ess BV en houdt de Afnemer de nieuw gevormde zaak voor Impulzz Ess BV totdat de Afnemer alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Impulzz Ess BV heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Afnemer alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

Laatst gewijzigd op: 12 december 2022 Pag. 4 / 7

 1. Het is aan de Afnemer niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Impulzz Ess BV. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Afnemer Impulzz Ess BV hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

 2. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van Impulzz Ess BV bevinden, behoudt Impulzz Ess BV zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Impulzz Ess BV uit welke hoofde dan ook nog jegens de Afnemer mocht hebben.

 3. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Impulzz Ess BV te (doen) houden.

 4. De Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Impulzz Ess BV op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Impulzz Ess BV zulks wenst, door Afnemer aan Impulzz Ess BV stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Impulzz Ess BV tegen de Afnemer.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Afnemer in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is Impulzz Ess BV, onverminderd

  hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Afnemer schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

 2. Voorts is Impulzz Ess BV gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  1. de Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Afnemer (voorlopige) surseance van betaling wordt

   verleend;

  2. de Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

  3. de onderneming van de Afnemer wordt geliquideerd;

  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Afnemer wordt overgenomen;

  5. de Afnemer zijn huidige onderneming staakt;

  6. buiten toedoen van Impulzz Ess BV op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Afnemer beslag wordt gelegd, dan

   wel indien de Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te

   kunnen komen.

 3. De Afnemer heeft slechts de bevoegdheden de Overeenkomst met Impulzz Ess BV op te schorten of te ontbinden voor zover

  deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de Afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Impulzz Ess BV nog niet is uitgevoerd.

 4. Bedragen die Impulzz Ess BV vóór de ontbinding aan de Afnemer heeft gefactureerd in verband met hetgeen Impulzz Ess BV reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Afnemer aan Impulzz Ess BV verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 5. Indien de Afnemer, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Impulzz Ess BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn. Hiertoe is Impulzz Ess BV eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Indien Impulzz Ess BV aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en

tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Impulzz Ess BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat

Laatst gewijzigd op: 12 december 2022 Pag. 5 / 7

in het betreffende geval door de verzekeraar van Impulzz Ess BV wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking

  heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Impulzz Ess BV aan de Overeenkomst te laten

  beantwoorden, tenzij deze niet aan Impulzz Ess BV kunnen worden toegerekend;

 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten

  hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Impulzz Ess BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst,

  gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van

  (op)levertermijnen.

 2. Impulzz Ess BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de

  Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie of gegevens.

 3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van

  toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Impulzz Ess BV.

Artikel 11. Kwaliteit en conformiteit

 1. Impulzz Ess BV ziet er op toe dat alle door haar geleverde Producten van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn

  voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen

  eisen.

 2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden

  door Impulzz Ess BV te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 12. Reclames en garanties

 1. Op door Impulzz Ess BV geleverde Producten wordt uitsluitend fabrieksgarantie gegeven voor de door de fabrikant van deze

  zaken vastgestelde periode, tenzij de wet anders voorschrijft.

 2. De Afnemer is verplicht terstond na de levering van de zaken, een grondige inspectie uit te voeren op beschadigingen,

  verkeerde leveringen en gebreken en bij aanwezigheid daarvan, dit onverwijld schriftelijk aan Impulzz Ess BV te melden.

 3. Indien de Afnemer Impulzz Ess BV niet binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek

  konden worden opgemerkt, dan wordt de Afnemer geacht met de staat waarin de zaken zijn (op)geleverd in te stemmen en

  vervalt ieder recht op reclame.

 4. Niet zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen veertien (14) dagen nadat de gebreken geconstateerd zijn of redelijkerwijs

  geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk te melden aan Impulzz Ess BV. Reclames ter zake niet zichtbare gebreken

  kunnen nimmer later dan twaalf (12) maanden na levering ingediend worden.

 5. Afnemer dient de fabrikant in de gelegenheid te stellen ingediende reclames te controleren en onderzoeken.

Artikel 13. Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Impulzz Ess BV gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar

  verplichtingen jegens de Afnemer voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te

  zijn.

 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de

  zijde van Impulzz Ess BV, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Impulzz Ess BV waardoor Impulzz Ess BV de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.

 3. Indien Impulzz Ess BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te

Laatst gewijzigd op: 12 december 2022 Pag. 6 / 7

factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter

niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: epidemie of pandemie alsmede

eventueel daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, verhindering van de levering door weersomstandigheden, wegblokkades en overige transportmoeilijkheden.

Artikel 14. Nawerking
De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 15. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Impulzz Ess BV is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op

  het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Impulzz Ess BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle tussen Impulzz Ess BV en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die

  naar aanleiding van de Overeenkomst of van de Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Impulzz Ess BV is gevestigd.

Laatst gewijzigd op: 12 december 2022 Pag. 7 / 7